Get Adobe Flash player

Statut Przedszkola w Niedrzwicy Dużej

Tekst Jednolity

Akty prawne na podstawie których został opracowany niniejszy statut :

 

l. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. roku – Prawo Oświatowe – Dz.U. – poz. 59 z dnia 11.01.2017r.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. (Dz.U. z dnia  24.02.2017 r.)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół publicznych i przedszkoli.

4. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Dz.U. poz.1635.

5.Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia  2017r. w sprawie udzielania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych placówkach (DZ.U.,poz.1591).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003 roku Nr 6, poz.69 ze zm.).

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

 

Spis treści

Rozdział I: Nazwa przedszkola

Rozdział II: Cele i zadania przedszkola

Rozdział III: Organy przedszkola i ich kompetencje

Rozdział IV: Organizacja przedszkola

Rozdział V: Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Rozdział VI: Wychowankowie przedszkola

Rozdział VII:Postanowienia końcowe

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§1

1. Nazwa przedszkola brzmi : Przedszkole w Niedrzwicy Dużej.

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią :

PRZEDSZKOLE W NIEDRZWICY DUŻEJ

ul. Lubelska 21

NIP -713-30-63-983

tel.(81) 51-75-113

3. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest obiekt przy ulicy lubelskiej 21, w którym funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych

4. Przedszkole jest przedszkolem publicznym :

a) prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

b) prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności respektując obowiązujące przepisy;

c) zatrudnia nauczycieli i innych pracowników posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

d) zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju;

e) prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

5. Przedszkole posiada swoje logo.

6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Niedrzwica Duża

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie.

 

§2

Ilekroć w dalszej części  statutu jest mowa bez bliższego określenia o :

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Niedrzwicy Dużej

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola w Niedrzwicy Dużej

3) nauczycielu – należ przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola

4) rodzicach – należ przez to rozumieć prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowe rozwoju dziecka.

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje :

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umozliwiającym dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielna eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstuowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego  bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych, sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznania innych kultur.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez :

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i mozliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno- wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami PoradninPsychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą :

1) pomaga w rozpoznawaniu mozliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez :

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek

3) zatrudnienie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

4) zatrudnienie w grupie 3 i 4- latków pomocy nauczyciela,

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

9. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przz nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola ( do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka  z przedszkola do domu ( od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

11. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego  rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

12. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności :

1) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb ,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

13. Współpraca zespołu z rodzicami to :

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem : wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu dziecku i jego rodzinie.

§4

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych  oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie :

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH  KOMPETENCJE

§5

l. Organami przedszkola są :

1) Dyrektor Przedszkola , zwany dalej Dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

2. Kompetencje Dyrektora :

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej  i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie , a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

3. Zadania Dyrektora :

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

6) co najmniej raz do roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom ,

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom własciwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

17) dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego.

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych :

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 

§6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj. : przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni,

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej  należy :

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego , w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1) organizację pracy przedszkola , w tym przede wszystkim  organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej ( zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Niedrzwica Duża o odwołanie z funkcji Dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

10. Uchwały Rady Pedagogicznej sa podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonywania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§7

 1. Rada Rodziców Przedszkola w Niedrzwicy Dużej jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą ( po trzech) przedstawicieli rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek i ustalać zasady i zakres współpracy.
 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami  dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy :

     1) uchwalenie regulaminu działalności Rady Rodziców,

     2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej dzialalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych skladek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§8

Zasady współdziałania organów przedszkola i sposoby rozwiązywania sporów :

1. Organy przedszkola mają możliwość:

 1. swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach,
 2. wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach,
 3. współdziałania w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących działania przedszkola.

2. Koordynatorem dzialania organów w przedszkolu jest Dyrektor.  

3. Kwestie sporne między organami przedszkola na terenie placówki rozpatruje powołana do tego celu komisja rozjemcza, którą tworzą : dyrektor, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.

4. Decyzje w spornych sprawach podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.

5. Posiedzenia komisji są protokołowane.

6. Dokumentacja z tego zakresu jest przechowywana w kancelarii przedszkola.

7. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia w sprawach spornych na terenie placówki, strony mają prawo do zwrócenia się o jego rozstrzygnięcie :

a) rada pedagogiczna – dyrektor; do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego;

b) rada rodziców- dyrektor; do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego

c) rada rodziców- rada pedagogiczna; do dyrektora

d) dyrektor-rada rodziców- rada pedagogiczna ; do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny

8. Wezwany organ jest zobowiazany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia.

9. W przypadku sporu, gdy niemożliwe jest znalezienie plaszczyzn porozumienia, osoba zainteresowana ma prawo złożenia skargi do dyrektora placówki; sposoby rozstrzygania skarg i wniosków zawarte są w procedurach.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§9

1. Organizacja pracy przedszkola dostosowana jest do :

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3) wniosków rodziców określajacych zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 

§10

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku  z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

§11

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę  programową wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy sa zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe :

1) religia

2) logopedia

3) język angielski

4) taneczno- rytmiczne

5) gimnastyka korekcyjna

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :

1) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min. ( dla dzieci 3- i 4-letnich), po 30 min. ( dla pozostałych dzieci),

2) zajęcia taneczno- rytmiczne 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 15 min. ( dla dzieci 3- i 4-letnich), 30 min. ( dla pozostałych dzieci)

3) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2-3 osobowych zespołach

4) zajęcia gimnastyki korekcyjnej 1 raz w tygodniu, 30 min. dla dla dzieci.

 

§12

1. Organizację stałych , obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek RadyPedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

2.   Ramowy rozkład dnia obejmuje :

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2) następujące pory posiłków:

śniadanie 8.40

obiad 12.00

podwieczorek 14.00

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 7.30 do 12.30.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§13

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.

3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.

4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.

5. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,

3) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci młodszych 3-,4-letnich, a 30 min. dla pozostałych dzieci.

7. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb :

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej

3) zajęcia specjalistyczne : korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijajace uzdolnienia.

8. Organizacja oraz prowadzenie w/w. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§14

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 30 czerwca każdego roku;

3) przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystywana na :

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:

a) śniadanie

b) obiad

c) podwieczorek

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15 dnia kazdego miesiąca.

4. Przedszkole prowadzi bezpłatnie nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

 

 

§15

1. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:

1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. W ww. zakresie nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. zapoznania rodziców z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w danym oddziale i uwzględniania opinii rodziców w tym zakresie,
 2. przekazywania rzetelnej informacji o rozwoju dziecka, jego zainteresowaniach i potrzebach, informacji nie przekazuje się telefonicznie z wyjątkiem opiekunów przysposabiających dziecko
 3. pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb i trudności, a także uzdolnień i zainteresowań dzieci, ustalania z rodzicami form pomocy pedagogicznej,
 4. uwzględniania pozyskanych od rodziców informacji do planowania pracy z dzieckiem.
 5. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna)

 

2)  Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość,

 1. nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy uwzględniając treści programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.

3)    Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a także przekazywanie rodzicom informacji o wynikach tych obserwacji.

4)    Współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną, w następujących formach:

 1. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 3. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 4. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

2. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:

 1. zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola,
 2. zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli
 3. zajęcia otwarte,
 4. wycieczki, uroczystości przedszkolne,
 5. konsultacje indywidualne,
 6. informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń,
 7. ekspozycje prac dzieci,
 8. codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

3.  Rodzice dzieci 5 i 6-letnich są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 1. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;
 2. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

 

4. Rodzice zobowiązani są do dbania o higienę własnego dziecka ( w tym odpowiedni ubiór i obuwie) oraz wyposażenie go w pomoce niezbędne do zajęć.

5. W przypadku choroby zakaźnej wychowanka rodzice obowiązani są natychmiast powiadomić dyrekcję przedszkola.

6. W przypadku chorób epidemiologicznych dyrektor zobowiązany jest powiadomić właściwą komórkę stacji sanitarno – epidemiologicznej. Po okresie choroby rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na powrót dziecka do przedszkola.

7. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

8. Zadaniem nauczycieli jest także:

 1. Systematyczne podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 2. Aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 3. Planowanie własnego rozwoju zawodowego ;
 4. Dbałość o warsztat pracy
 5. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej udzielanej przez :

 1. Dyrektora przedszkola
 2. Radę Pedagogiczną
 3. Wyspecjalizowane w tym zakresie placówki i instytucje oświatowo – naukowe.

 

Rozdział 6

Wychowankowie przedszkola

§16

1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat

 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek o którym mowa  rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 roku życia

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.  Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie, które objęto obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego; dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci; matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Dzieciom

2) W przypadku kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

3) W skład komisji wchodzą;

 1. Dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący,
 2. Przedstawiciel rady pedagogicznej,
 3. Przedstawiciel rady rodziców

4)    Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu obowiązani są złożyć w kancelarii prawidłowo wypełniona kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola

5)    Składanie wniosków dzieci do przedszkola odbywa się od 01 marca do 31 marca

       Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do 15.04

       Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w terminie 16 kwietnia do 23 kwietnia

       Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie 29-30 kwietnia

       Składanie odwołań od decyzji komisji w terminie 1-15 maja

       Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołań od 23 maja

        Lipiec – rekrutacja uzupełniająca

6) Komisja w miarę możliwości przestrzega zasady pozostawiania w przedszkolu dzieci już uczęszczających i ich rodzeństwa.

7) Liczba dzieci przyjętych nie powinna być większa niż liczba miejsc w przedszkolu i obowiązująca norma na oddział.

8 ) Decyzje komisji są protokołowane akta przechowywane w kancelarii przedszkola. Protokół powinien zawierać skład i listę członków komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

9) Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.

 

5. Przedszkole przestrzega praw dziecka zawartych w „konwencji o prawach dziecka", są to prawa do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
6) doświadczania konsekwencji własnego zachowania

7) zdrowego urozmaiconego jedzenia

8 ) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź Psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

9) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

 

6. W przedszkolu obowiązuje kodeks przedszkolaka, ustalony z dziećmi w porozumieniu z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest;

l) Przestrzeganie ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm postępowania w grupie,

2)  szanować godność swoją i innych,

3) uczestniczyć w zajęciach

4) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,

5) troszczyć się o wspólne dobro

 

7. W przedszkolu określa się następujące procedury na wypadek naruszenia praw dziecka:

1)      rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola,

2)      dyrektor przedszkola ma obowiązek w ciągu 7 dni zbadać sprawę i dać odpowiedź rodzicom,

3)      w przypadku nie akceptowania przez rodzica decyzji dyrektora przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

8. Przedszkole stwarza warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo:

1)      budynek przedszkolny i teren wokół niego odpowiada ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny oraz posiada urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2)      teren przedszkola jest ogrodzony i posiada właściwe oświetlenie,

3)      urządzenia sanitarne znajdują się w stanie pełnej sprawności technicznej i są utrzymane w stałe czystości,

4)      dzieci przebywające w przedszkolu nie mogą być pozostawiane bez nadzoru osób do tego upoważnionych,

5)      dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpiecznych higienicznych warunków pracy i zajęć w czasie pobytu w przedszkolu.

 

9.   Określa się przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków, po uprzednim powiadomieniu rodziców na piśmie:

1)      brak opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch miesięcy,

2)      Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona przez rodziców w ciągu dwóch miesięcy nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

10.  Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§17

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi
  przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
 3. Projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany przygotowuje Rada Pedagogiczna
 4. W celu lepszej czytelności statutu, wprowadza się każdorazowo jednolity tekst z ujętymi zmianami.

 

Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  w dniu 15.09.2011r.

 

Luty 2018
P W Ś C P S N
« sty    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
Archiwa
logo