Get Adobe Flash player
Ogłoszenie
30 stycznia 2020 ( czwartek) odbędzie się zabawa choinkowa. Szczegóły organizacyjne u wychowawczyń grup

UCHWAŁA NR XXVIII/177/17 RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz.U. z dnia 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art.131 ust.4 i 6 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r.,poz.59)- Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala, co następuje :

1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedrzwica Duża:

1) pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola lub tej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – 2 punkty

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonujacej w pobliżu szkoły – 1 punkt

4) odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola, oddziału przedszkolnego, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 km – 2 punkty

5) zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania , opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godz.) powyżej 8 godz. dziennie – 2 punkty

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów , o których mowa w 1 tj. :

1) punktów od 1 do 4 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały;

2) punktu 5 w złożonym wniosku o przyjęcie do przedszkola

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.

4. Traci moc uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalania kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego

5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

Zasady prowadzenia rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża


Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy, a postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe kryteria, które będą brane pod uwagę w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego


Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość (10 pkt każde).

 

Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów:

 • Ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
 • Ad. 2, 3, 4, 5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645.
 • Ad. 6. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Ad. 7. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 154, 866 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża, jako organu prowadzącego. Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów gminnych” składane są w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenia obowiązani są do zawarcia w nich klauzuli treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego odbędzie się w dniach od 1 marca – do 31 marca br.

Wniosek można składać do trzech wybranych placówek, ze wskazaniem przedszkola pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 31 marca br. do przedszkola pierwszego wyboru. Wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego można będzie również pobrać w przedszkolu lub szkole podstawowej i złożyć w wyżej wymienionym terminie.

 

 

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiwa
logo
BIP
Pomóż
Podziękowanie