Get Adobe Flash player

Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne w przedszkolu organizuje się dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia takie wydają wyłącznie zespoły orzekające działające przy publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych na wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Orzeczenie jest wydawane na wniosek rodziców dziecka. Do wniosku rodzic powinien dołączyć uzasadniającą go dokumentację, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Opinię taką pisze najczęściej wychowawca grupy. Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny, inny specjalista pracujący z dzieckiem, mogą dołączyć własne uwagi.

Taka forma edukacji przysługuje dzieciom :

 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • niewidomym,
 • słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z niedostosowaniem społecznym,
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

 Mogą one pobierać naukę we wszystkich rodzajach przedszkoli , jeśli taka jest decyzja rodziców,  mają prawo uczyć się w przedszkolu  najbliższym miejsca zamieszkania.W przedszkolach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym objęte są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciela wspomagającego.

Dostarczenie dp placówki przez rodziców ww. orzeczenia oznacza, że każda jednostka oświatowa musi sprostać dodatkowym obowiązkom określonym w § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 poz. 1578 z późn. zm.), tj. zapewnić:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 • zajęcia specjalistyczne, inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
  w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
 • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Dla każdego dziecka, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje się  indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), na podstawie wcześniej przeprowadzonej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w terminie:

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie, albo

2) 30 dni od dnia złożenia w placówce oświatowej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia indywidualne z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym w Przedszkolu w Niedrzwicy Dużej  w bieżącym roku szkolnym realizowane są przez:

 • mgr Małgorzatę Madej – logopeda
 • mgr  Annę Waszkiewicz– psycholog.
 • mgr Marzenę Szymuś – pedagog
 • mgr Annę Dębińską – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

 

e-dziennik Vulcan
Ochrona przed koronawirusem
Jak się uchronić przed koronawirusem?
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa
Logo

Autor: R. Saba

BIP
Rządowy Program

Przekaż KRS: 0000270261

Podziękowanie Bractwa Miłosierdzia

Podziękowanie
Podziękowanie od Prezydenta RP

Dyplom
Certyfikat udziału