Get Adobe Flash player

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

PRZEDSZKOLA W NIEDRZWICY DUŻEJ

 

Podstawa prawna: art.22 ust.2 pkt 12 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496 z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943 z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320 oraz 2001 r. Nr 111, poz. 1194 )

 

ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole w Niedrzwicy Dużej przy współpracy z Radą Rodziców.

2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w formie wycieczek pieszych i wyjazdowych, i tak mogą to być:

wycieczki przedmiotowe,

wycieczki krajoznawczo- turystyczne,

imprezy krajoznawczo-turystyczne

3. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

4. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:

wiek uczestników,

zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,

sprawność fizyczna, stan zdrowia,

stopień przygotowania do pokonywania trudności,

ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne

5. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole: spacery

 wycieczki tematyczne

 wycieczki krajoznawczo-turystyczne

6.Harmonogram wycieczek na dany rok szkolny stanowi załącznik do  niniejszego regulaminu.

7. Uczestnicy spacerów i wycieczek to:

w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru – dzieci wszystkich grup wiekowych lub dzieci z grup starszych

organizatorzy – m wychowawcy grup

opiekunowie (personel, rodzice dzieci ) – w przypadku dzieci do 10 r. życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.

8. Wycieczki mogą być finansowane ze środków

–        pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce 

–        ze środków przekazanych przez Radę Rodziców

–        ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne

 9. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.

10.Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera KARTA WYCIECZKI , którą zatwierdza dyrektor przedszkola.

11.KARTĘ WYCIECZKI składa dyrektorowi kierownik wycieczki, nie później niż na dzień przed jej rozpoczęciem

12. Do KARTY WYCIECZKI należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia rodziców/opiekunów w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka podpisane przez każdego opiekuna wycieczki.

13. Udział dzieci w wycieczkach całodziennych wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych ( rodzice, prawni opiekunowie).

14. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków .

15.Dokumentacja wycieczki zawiera :

 kartę wycieczki

 listę uczestników

pisemne zgody uczestników

dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków

rozliczenie finansowe

16.Dzieci z niepełnosprawnością mogą brać udział w wycieczkach , jeśli nie mają przeciwwskazań zdrowotnych. Ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.

17.W przypadku braku zgody rodzica lub opiekuna dziecka na jego udział w organizowanej przez przedszkole wycieczce opiekę nad dzieckiem w tym dniu zapewniają mu jego rodzice/opiekunowie.

 

ZADANIA ORGANIZATORÓW

1. Organizując spacery i wycieczki zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru, bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome, nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego, przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki, przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych , zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne

2. Do obowiązków organizatorów należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu min. uzyskanie zgody na piśmie od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce lub spacerze. W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku opiekunem dziecka jest bezpośrednio rodzic lub opiekun prawny dziecka.

 3. Są zobowiązani do sprawdzania stanu liczbowego przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.

 4. Przed rozpoczęciem spaceru udostępniają dzieciom kamizelki odblaskowe.

 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.

2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

3. Gromadzi dokumentację wycieczki – karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki.

 

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1.      Kierownikiem wycieczki krajoznawczo- turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.

2.      Kierownik opracowuje program, harmonogram wycieczki i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

3.      Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i harmonogramu, regulaminu wycieczki lub spaceru oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4.      W przypadku organizacji wycieczki autokarowej kierownik wycieczki powiadamia o tym fakcie policję w celu kontroli sprawności autokaru oraz sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy.

5.      Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

6.      Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

7.      Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

8.      Kierownik rozdziela zadania wśród uczestników wycieczki.

9.      Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę.

10.  Przedstawia rodzicom rozliczenie finansowe.

11.  Zostawia w kancelarii przedszkola:

kserokopię karty wycieczki

pisemne zgody rodziców

listę uczestników wycieczki

12.  Zabiera ze sobą :

kartę wycieczki

listę uczestników

regulamin wycieczki

plan finansowy wycieczki

dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki ( nr zbiorczej polisy ubezpieczeniowej lub polisę indywidualną gdy uczestnik wycieczki nie jest ubezpieczony w szkole)

umowę pisemną z przewoźnikiem lub potwierdzenie wynajmu przewoźnika

 

ZADANIA OPIEKUNÓW WYCIECZKI /SPACERU

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu przez organizatorów dziećmi.

2. Współdziała z kierownikiem i organizatorami w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Przestrzega umów zawartych z organizatorami wycieczki.

4. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

5.Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

6. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika i organizatorów wycieczki.

 

ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI/ SPACERU

1. Dzieci ze starszych grup biorą czynny, odpowiedni do ich możliwości psychofizycznych, udział w przygotowaniach do wycieczki

2.Przestrzegają zawartych umów z organizatorami i  opiekunami.

3.Sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

4.Reagują na umówione sygnały np. podczas zbiórek.

5.Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscu publicznym

6.Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

7.Dzieci starsze pomagają dzieciom młodszym.

8.Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

9.Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

10.Sygnalizują wszelkie dolegliwości oraz potrzeby fizjologiczne.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są : kierownik, organizatorzy wycieczki oraz opiekunowie ( są nimi najczęściej rodzice wspomagający organizatorów w zapewnieniu opieki dzieciom).

2.W trakcie przygotowań do wycieczki kierownik wycieczki powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu lub wyjścia i warunkami ich przestrzegania.

3.Zabronione jest prowadzenie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

4.Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

5.W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych wycieczkę należy odwołać.

6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci nie mogą zabierać na wycieczkę / spacer:

płynów w butelkach szklanych oraz puszek
napojów gazowanych
słodyczy

kanapek i innego prowiantu przyniesionego z domu

W przypadku niezastosowania się do tego punktu regulaminu kierownik, organizator lub opiekun wycieczki ma prawo do odebrania w/w prowiantu przed rozpoczęciem wycieczki lub spaceru.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.

 

e-dziennik Vulcan
Ochrona przed koronawirusem
Jak się uchronić przed koronawirusem?
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiwa
Logo

Autor: R. Saba

BIP
Rządowy Program

Przekaż KRS: 0000270261

Podziękowanie Bractwa Miłosierdzia

Podziękowanie
Podziękowanie od Prezydenta RP

Dyplom
Certyfikat udziału