Get Adobe Flash player

UCHWAŁA Nr XXXIX/241/18

RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz,1875, z późn. zm,), w związku z art.52 ust.1 pkt.1 i 2 oraz ust.2,3 i 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu  zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r.poz.2203) Rada Gminy Niedrzwica Duża, uchwala, co następuje :

§ 1

Dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża w wymiarze 5 godzin dziennie zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 2

1. Określa się opłatę za jedną godzinę wychowania przedszkolnego dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

2. Opłata dla uczniów uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 uchwały, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 1 zł.

3. Zakres świadczeń, zasady odpłatności, termin obowiązywania umowy, warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola lub szkoły,  a rodzicem/rodzicami dziecka.

§ 3

1. Opłaty, o których mowa w 2 ulegają zmniejszeniu o 50% dla rodzica/rodziców posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Gminy Niedrzwica Duża, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci uczące się lub studiujące, do ukończenia 25 roku życia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVII/169/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

 

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od nowego roku

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 01 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową

więcej : https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/oplaty-za-przedszkole-dla-dziecka-6-letniego-zmiany-od-nowego-roku.html

 

Wyżywienie

  • 7 zł za dzień, płatne do 10- tego każdego miesiąca

zarządzenie dyr-żyw

Wysokość opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego

  • 1h –  1,14 zł

OPŁATY DO 10  danego miesiąca –  OD WPŁAT PO TERMINIE NALICZANE BĘDĄ USTAWOWE ODSETKI

 

Numer konta na które należy wpłacać należności oraz wzór wypełnienia druku / przelewu :

“Za Przedszkole” (wyżywienie + opłata stała)

Urząd Gminy w Niedrzwicy Dużej

25 8687 0009 2001 0000 0130 0117

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, Grupa, za miesiąc …….

 

 

 

 

e-dziennik Vulcan
Ochrona przed koronawirusem
Jak się uchronić przed koronawirusem?
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa
Logo

Autor: R. Saba

BIP
Rządowy Program

Przekaż KRS: 0000270261

Podziękowanie Bractwa Miłosierdzia

Podziękowanie
Podziękowanie od Prezydenta RP

Dyplom
Certyfikat udziału