Get Adobe Flash player

Procedura bezpieczeństwa
dla oddziałów przedszkolnych
w Przedszkolu
w Niedrzwicy Dużej
związane z COVID-19

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

Jedna grupa przedszkolna powinna przebywać w wyznaczonej
i stałej sali. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045). W grupie może przebywać do 25 dzieci. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5m2 na 1 dziecko .
Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych magazynowych, higienicznosanitarnych- np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnie każdej sali wlicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
Grupa przedszkolna powinna obejmować dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki oraz dywany i chodniki, które zastąpione zostaną indywidualnymi łatwymi do dezynfekcji matami.
Do placówki nie należy przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik przebywa na kwarantannie. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust
i nosa. Pracownik powinien pamiętać jednak o tym, aby nie przychodzić do pracy
z objawami chorobowymi oraz przestrzegać zasad higieny (mycie oraz dezynfekcja rąk). Z uwagi na bezpieczeństwo kadry sugerujemy, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.
Należy wietrzyć sale, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Należy zapewnić taką organizacją pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze). Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1.5 m.
Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
Przedszkole dysponuje termometrem bezdotykowym. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli istnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie poinformować rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren podmiotu (np. spacer nad rzekę).
Placówka jest wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu po lewej stronie po wejściu do budynku. W przedszkolu wydzielono pomieszczenie potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie jej potrzeba.

WYTYCZNE DLA DYREKCJI:

– Dyrektor od 01września br. organizuje zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać
w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli (25 dzieci).

– W przedszkolu ograniczono przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Należy zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach
z takimi osobami, w tym z dostawcami produktów do stołówki.

– Przy każdym wejściu do przedszkola należy bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

– Należy zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

– W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy punktach wodnych do mycia rąk wyposażonych w dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, instrukcje do mycia i dezynfekcji rąk. (Załącznik nr. 1, 2)

– Nie można organizować źródełka lub fontanny wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.

– Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw . (Załącznik nr. 5,)

Należy zapewnić codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw .

– Należy zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków,

– Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników, jak należy ją stosować. Należy pamiętać, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione osobom zainteresowanym do przyjęcia do realizacji. (Załącznik nr. 2, 3).

– Należy przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

-W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli
i innych pracowników powyżej 60. roku życia.

W miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

– Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. (Załącznik nr. 7).

– Należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. (Załącznik nr. 8).

– Należy przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

– W związku ze stołówką, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. (Załącznik nr. 4)

– Należy zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z funkcją dezynfekcji termicznej w temperaturze min. 85C lub je wyparzać.

Wytyczne dla nauczycieli:

– Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone,

– Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki, np. spacer do lasu,

– Należy usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować,

– Należy wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę oraz prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach,

– Należy zwracać uwagę, aby dzieci często, regularnie i dokładnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Należy zorganizować dzieciom pokaz właściwego mycia rąk. Dzieci do lat 6 nie obowiązuje dezynfekcja rąk.

– Należy unikać większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

– Nauczyciel logopeda zabiera 1 dziecko na badania lub ćwiczenia

-Rodzic umawia się wcześniej na konsultację z logopedą

Wytyczne dla rodziców:

– Rodzic powinien przekazać wychowawczyni  istotne informacje o stanie zdrowia dziecka( Oświadczenie zał. 10),

– Rodzic ,który przyprowadza dziecko jest wyposażony w maseczkę zasłaniającą usta i nos przy wejściu dezynfekuje ręce.

Należy przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

– Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

– Należy wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, wody, przekąsek, plecaka.

– Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

– Należy zwrócić uwagę dziecka na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

– Rodzic pilnuje, aby zachować bezpieczną odległość w momencie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

-Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady-1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2m,przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

-W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce/rodzic opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności/min.osłona ust i nosa,jednorazowe rekawiczki lub dezynfekcja rąk,tylko osoba zdrowa w której domu nie przebywa nikt na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych/.Należy ograniczyć dzienna liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego-2m.

– Należy dołożyć starań, aby w przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola zaangażować jak najmniej osób z otoczenia dziecka.

– Rodzic przywożąc dziecko do placówki, w miarę możliwości unika transportu publicznego,

– Dziecko przywożone do placówki nie może mieć żadnych objawów chorobowych,

-Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający dziecko powinni zachować dystans społeczny miedzy sobą w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 metra.

-Na dużych korytarzach może być 5 rodziców z dziećmi./wejscie3,4,5,Latków/.

-Na małych korytarzach 1 rodzic z dzieckiem./wejście 6 latków/

PROCEDURA DODATKOWYCH CZYNNOŚCI PRZY PRZYJĘCIU TOWARU/intendent/

 1. Przyjęcie towarów będzie odbywało się w przedsionku Przedszkola.
 2. Towar przyjmowany będzie od sprawdzonych dostawców. Zarówno dostawca jak i osoba odbierająca towar powinny być zaopatrzone w maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki.
 3. Towar odebrany może być wyłącznie od osoby nie wykazującej objawów chorobowych.
 4. Towar znajdujący się w opakowaniach przeniesiony zostanie do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia, w którym opakowania zostaną umyte oraz zdezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przeznaczonym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
 5. Po wykonaniu powyższych czynności pracownik umyje oraz zdezynfekuje ręce, po czym przeniesie towar w miejsce docelowe (magazyn, kuchnia). Dalsze postępowanie zgodne będzie z procedurami HACCP obowiązującymi w placówce.

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA
U PODOPIECZNEGO OBJAWÓW CHOROBOWYCH

 

 • W przypadku stwierdzenia u podopiecznego objawów chorobowych (osoba u której wystąpił co najmniej jedenz wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka-380 kaszel, duszności) nauczyciel niezwłocznie powiadamia innego opiekuna oraz dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji i prowadzi dziecko do wydzielonego pomieszczenia izolacji, wyposażając podopiecznego w maseczkę. Opiekun sprawdza czy dziecko ma podwyższona temperaturę ciała. Dziecko w izolatorium przebywa pod opieką nauczyciela bądź innego opiekuna do przyjazdu służb medycznych i sanitarno-epidemiologicznych. Pomieszczenie izolatorium musi być wentylowane, oraz wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. W pomieszczeniu izolatorium musi być zapewnione miejsce dla 2 osób pozostających w odległości 2 m. od siebie.
 • Następnie dyrektor placówki informuje telefonicznie o sytuacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na danym terenie, służby medyczne oraz rodziców dziecka.
 • Pozostała część uczniów zostaje pod opieką dodatkowego opiekuna.
 • Po przyjeździe Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego placówka będzie postępowała zgodnie z wytycznymi.

Infolinia PSSE w Lublinie w sprawach związanych z aktualną sytuacją epidemiczną
Czynna
Od poniedziałku do piątku w godz.  7 30 – 18 00
W sobotę i niedzielę w godz.     900 – 1800

81 47 87 147
81 47 87 102
81 47 87 114
81 47 87 129

    

Wójt Gminy Niedrzwica Duża:

782977205

Kuratorium Oświaty w Lublinie:

815385200

 

Załącznik nr 3

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA U PRACOWNIKA OBJAWÓW CHOROBOWYCH

         Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Należy wyznaczyć i przygotować ( m. in.  Wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych

 1. Pracownicy przedszkola powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczna, odziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia pod nr. 999 lub 112 i poinformować, ze mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stacje sanitrarno-epidemiologicznąi stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchne dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscy (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowanie się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/koronawirus/oraz gis/gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Zawsze
w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW OD DNIA 01.09.2020 R.

 1. Spożywanie posiłków będzie odbywać się w salach zabaw lub w wyznaczonym miejscu przez Dyrektora placówki.
 2. W miejscu spożywania posiłków znajduje się tylko jedna grupa przedszkolna oraz opiekun, i pomoc nauczyciela
 3. Miejsce spożywania posiłków przed przyjściem grupy powinno być wcześniej zdezynfekowane (blaty, stoliki, krzesła).
 4. Dzieci powinny być usadzone z zachowaniem odległości od siebie min.
 5. Dopuszcza się wykorzystanie wielorazowych sztućców i naczyń ówcześnie umytych w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 85O
 6. Dzieci oraz opiekun zobowiązani są do umycia rąk przed skorzystaniem z jadalni.
 7. Wykorzystywane do spożywania posiłków wielorazowe naczynia i sztućce dzieci oraz opiekun odstawiają je pojedynczo i samodzielnie w wyznaczone miejsce.
 8. Pomieszczenie do spożywania posiłków należy przewietrzyć oraz dokładnie zdezynfekować.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PLACU ZABAW OD DNIA 01.09.2020 ROKU

 1. Przed skorzystaniem z placu zabaw lub boiska upewnić się czy wszystkie elementy użytkowe zostały wcześniej zdezynfekowane (można to zrobić u osoby odpowiedzialnej za to).
 2. Jeżeli nie jest możliwa codzienna dezynfekcja sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, należy oznaczyć je taśmą ostrzegawczą i odpowiednio zabezpieczyć przed użytkowaniem.
 3. Przed opuszczeniem budynku PRZEDSZKOLA opiekun wraz z podopiecznymi zobowiązany jest do umycia rąk. Następnie zakładają odzież wierzchnią. Po ubraniu się, dzieci powinny ustawić się w bezpiecznej odległości od siebie i oczekiwać na nauczyciela. Gdy wszyscy są już gotowi nauczyciel otwiera drzwi i bezpiecznie przeprowadza dzieci na plac zabaw .
 4. Przed wejściem na plac zabaw lub opiekun grupy powinien poinstruować podopiecznych o obecnie obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny, w szczególności o zachowaniu bezpiecznej odległości od siebie oraz o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Po zakończeniu użytkowania placu zabaw lub boiska poinformować o tym osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie dezynfekcji obiektu.
 6. Po powrocie do placówki opiekun oraz podopieczni zobowiązani są do dokładnego umycia i dezynfekcji rąk zgodnie z opracowana procedurą.

TELEFONY ALARMOWE:

NUMER ALARMOWY – 112 POLICJA – 997 STRAŻ POŻARNA – 998

POGOTOWIE RATUNKOWE – 997

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA, TEL. ALARMOWY – 693 397 185, 609 980 300

 

WYTYCZNE DLA POMIESZCZENIA IZOLACJI:

 1. Pomieszczenie wentylowane,
 2. Pomieszczenie wyposażone w miejsca siedzące dla co najmniej dwóch osób,
 3. Pomieszczenie wyposażone w środki do dezynfekcji i środki ochrony wraz
  z instrukcjami ich prawidłowego użycia,
 4. W pomieszczeniu należy zapewnić tyle miejsca aby izolowane tam osoby mogły przebywać w odległości co najmniej 2m.

 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

Organ prowadzący: 815175085 

Kuratorium oświaty w Lublinie: telefon: 815385200, fax: 815385230, 815385265

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie:

Infolinia PSSE w Lublinie w sprawach związanych z aktualną sytuacją epidemiczną
Czynna
Od poniedziałku do piątku w godz.  7 30 – 18 00
W sobotę i niedzielę w godz.     900 – 1800

81 47 87 147
81 47 87 102
81 47 87 114
81 47 87 129

    

Wyłącznie w sytuacjach kryzysowych poza godzinami pracy urzędu: 605 194 800

Pogotowie ratunkowe: 999

Numer alarmowy: 112

    Oświadczenie o zdrowiu dziecka

 

Znam zasady funkcjonowania oddziałów w Przedszkolu w Niedrzwicy  Dużej
i obostrzeń związanych z COVID- 19

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………………

 • jest zdrowe, bez objawów chorobowych, w tym wirusem COVID- 19
 • nikt z domowników nie przebywa na izolacji,
 • nikt z domowników nie podlega kwarantannie,
 • dziecko nie ma kontaktu z osobami powracającymi z zagranicy,
 • nikt z domowników nie jest zarażony wirusem COVID- 19.

Ponadto wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na pomiar temperatury mojemu dziecku podczas pobytu w przedszkolu.

 

……………………………………………………

                                                             Data, czytelny podpis Rodzica

 

Źródło:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli,

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja,

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3.pdf,

https://gis.gov.pl,

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=kontakt,

https://psselublin.pis.gov.pl,

e-dziennik Vulcan
Ochrona przed koronawirusem
Jak się uchronić przed koronawirusem?
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa
Logo

Autor: R. Saba

BIP
Rządowy Program

Przekaż KRS: 0000270261

Podziękowanie Bractwa Miłosierdzia

Podziękowanie
Podziękowanie od Prezydenta RP

Dyplom
Certyfikat udziału