Get Adobe Flash player

Koncepcja Pracy Przedszkola

w Niedrzwicy Dużej na lata 2017/2018- 2021/2022

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. 2013 poz. 560;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. 2014 poz. 803

·         Statut Przedszkola.

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest w centrum Niedrzwicy Dużej. Mieści się w wolno stojącym budynku, w którym mieści się również szkoła podstawowa. Atutem placówki jest okazały ogrodzony ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Dzieci uczęszczające do przedszkola mieszkają na terenie Gminy Niedrzwica Duża.

W przedszkolu funkcjonuje 6 grup. Dzieci mogą być rekrutowane do grup przedszkolnych jednorodnych lub różnorodnych wiekowo.

BAZA PRZEDSZKOLA

Przedszkole posiada 6 sal dydaktycznych wyposażonych w meble i pomoce dydaktyczne, pokój do prowadzenia zajęć logopedycznych, duży ogród, zaplecze kuchenne, sanitarne i gabinet dyrektora.

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe.

 

WIZJA

1.     Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i zabawy. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.

2.     Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3.     Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej nietolerancji wobec wszelkich odrębności.

4.     Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5.     Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

6.     Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

7.     Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

MISJA

Jesteśmy przedszkolem, którego najważniejszą wartością jest dobro dziecka.

·         społeczność tworzą dzieci, pracownicy i nauczyciele,

·         gwarantujemy przyjazną, miłą  i radosną atmosferę,

·         zapewniamy dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,

·         prowadzimy szeroki zakres działań programowych i poza programowych,

·         zapraszamy rodziców do współdziałania w funkcjonowaniu przedszkola,

·         kadra jest dobrze wykształcona, fachowa i miła,

·         zapewniamy opiekę specjalistów/logopeda, pedagog, psycholog/

·         pomagamy wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich możliwości i gwarantujemy dobry start w szkole.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko:

·         Przestrzega określonych umów – rozumie konsekwencje wynikające z ich łamania.

·         Wyraża swoje emocje w sposób kontrolowany, prosi i  korzysta z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach.

·         Rozróżnia prawdę, fałsz; dobro od zła.

·         Kultywuje tradycje swojej rodziny.

·         Ma świadomość tożsamości narodowej, rozpoznaje symbole – godło, flaga, hymn; wie, że należy się do nich odnosić z szacunkiem..

·         Informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, samopoczuciu, nazywa towarzyszące mu stany emocjonalne.

·         Nie wyrządza nikomu krzywdy – nie wyśmiewa się z wyglądu, niepełnosprawności, stanu majątkowego innych, nie przedrzeźnia, nie przezywa.

·         Dba o porządek wokół siebie.

·         Posiada nawyk witania się i żegnania z innymi osobami poprzez stosowanie odpowiednich form grzecznościowych – dzień, dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam – w stosunki do osób starszych jak i rówieśników.

 

WIZJA ABSOLWENTA

Dziecko:

1.      Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości,

2.      Osiągnęło dojrzałość szkolną – jest doskonale przygotowane do obowiązku szkolnego

3.      Szanuje środowisko przyrodnicze,

4.      Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne, ambitne,

5.      Ma pozytywny obraz samego siebie,

6.      Ma świadomość własnej tożsamości,

7.      Jest komunikatywne,

8.      Nie boi się wyrażać własnych opinii,

9.      Dąży do rozwiązywania problemów,

10.  Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości,

11.  Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowe  i przynależności państwowej,

12.  Miłuje Ojczyznę w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

13.  Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską,

14.  Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych,

15.  Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy,

16.  Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

17.  Pomaga innym potrzebującym pomocy.

 

PRZEDSZKOLE INTERESUJE SIĘ LOSAMI SWOICH ABSOLWENTÓW poprzez różne formy działalności – współpraca ze szkołą, z rodzicami, ze środowiskiem;

 

DZIECKO MA PRAWO DO:

1.      Życia i rozwoju

2.      Swobody myśli, sumienia i wyznania

3.      Serdecznej miłości i ciepła

4.      Spokoju i samotności, gdy tego chce snu lub odpoczynku, gdy jest zmęczone

5.      Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju

6.      Pomocy i ochrony przed przemocą

7.      Pomocy ze strony dorosłych

8.      Nauki, informacji, badania i eksperymentowania

9.      Doświadczenia konsekwencji swego zachowania

10.  Zdrowego żywienia

11.  Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi

12.  Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

13.  Wspólnoty i solidarności w grupie

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI:

·         Przedszkole nasze pozwala każdemu dziecku osiągnąć sukces na miarę jego własnych możliwości, aby przygotować go do dalszej edukacji.

·         Oferta  edukacyjna naszego przedszkola jest zgodna z oczekiwaniami każdego dziecka.

·         Pragniemy, aby absolwent naszego przedszkola był dobrze wykształcony oraz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji

·         Pragniemy, aby absolwent naszego przedszkola działał w poczuciu własnej wartości, tolerancji

Działalność wychowawcza i opiekuńcza przedszkola:

·         Przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie rówieśniczej(rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, komunikowanie się)

·         Kształtowanie wartości rodzinnych , obywatelskich i patriotycznych

·         Kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowotnych dziecka

·         Pomoc dziecku i rodzinie w trudnej sytuacji rodzinnej

·         Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

·         Współpraca z rodzicami i środowiskiem ważnym elementem budowania wysokiej jakości pracy przedszkola

 

Działalność dydaktyczna przedszkola:

·         Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole-kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania

-diagnoza przedszkola, obserwacja dziecka

-wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka-realizacja indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka, realizacja programów rozwijających predyspozycji i uzdolnień dziecka

·         Wychowanie przez sztukę (wychowanie artystyczne, wychowanie estetyczne)

·         Wychowanie umysłowe z wychowaniem technicznym i matematycznym-przygotowanie dziecka do logicznego myślenia

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Systemy motywacji w przedszkolu:

a)      Stosowane systemy wzmocnień pozytywnych

·         pochwała indywidualna,

·         pochwała przed całą grupą

·         pochwała przed rodzicami,

·         oklaski,

·         emblematy, naklejki,

·         przydział funkcji.

b)      Stosowane systemy wzmocnień negatywnych

·         brak nagrody,

·         upomnienie ustne,

·         czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

·         chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

·         poinformowanie rodziców o zachowaniu,

·         rysowanie obrazka na przeprosiny.

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

·         Prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy)

·         Teczek prac i innych dokumentów,

·         Arkuszy obserwacji rozwoju dziecka

·         Albumów, kronik,

·         Materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

·         Rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców.

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: 

·         Rozmów z nauczycielami, rodzicami,

·         Hospitacji,

·         Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

·         Arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela

·          Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

·         Rozwoju zawodowego.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania, 
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania  jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,  informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, 
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka, 
 • Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi: 

 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada integracji
 • Zasada wolności i swobody działania
 • Zaspakajanie potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Organizowania życia społecznego

 

METODY PRACY

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych:

Metody czynne: 

 • Metoda samodzielnych doświadczeń dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń

 Metody słowne: 

 • Rozmowy, opowiadania, zagadki, nauka wierszy, tekstów, piosenek
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się
 • Środki żywego obrazu

Metody oglądowe: 

 • Obserwacje i pokaz
 • Przykład osobisty
 • Udostępnianie sztuki plastycznej, utworów muzycznych, widowisk teatralnych.

Metody podające: 

 • Pogadanka
 • Opowiadanie
 • Objaśnienia i wyjaśnianie

Metody problemowe: 

 • Klasyczna problemowa
 • Metoda aktywizująca – gry dydaktyczne, inscenizacja, metoda analizy przypadków 
 • Dyskusja dydaktyczna -„burza mózgów”,

Metody eksponujące: 

 • Film
 • Sztuka teatralna
 • Ekspozycja

Metody praktyczne: 

 • Pokaz
 • Ćwiczenia
 • Metoda projektu

Metoda Dobrego Startu Głównym założeniem tej metody jest jednoczesne usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych i dotykowo-ruchowych, przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Oparta jest na koncepcji i procesach uczenia się opisanych w behawiorystycznym modelu funkcjonowania psychicznego człowieka, wykorzystywana do pracy z dziećmi autystycznymi za zgodą rodziców.

Metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona W skład tej metody wchodzą elementy: treningu wzroku, dotyku dla zdrowia, procesów emocjonalnych i specyficznych działań ruchowych, ćwiczenia wpływają, na poprawę wzroku, pamięci, rozumienia, koordynacji.

Metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk–Kolczyńskiej Sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija umiejętności matematyczne

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW dopuszczany jest przez dyrektora do realizacji w każdym roku szkolnym, są to m.in.: „Zanim będę uczniem”, „Program adaptacyjny”, „Program Wychowawczy”, „Program Profilaktyczny oraz program „Nasza mała ojczyzna” Program pracy z dzieckiem zdolnym i potrzebującym wsparcia w zakresie wielostronnego rozwoju dziecka.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

·         Cele wychowania i nauczania,

·         Działania zorientowane na dziecko,

·         Aktualną porę roku,

·         Święta i uroczystości,

·         Tradycje przedszkola (kalendarz imprez),

·         Projekty ogólnopolskie i międzynarodowe.

FORMY PRACY

·         Praca zespołowa

·         Praca w grupach

·         Praca indywidualna 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca zespołu pedagogicznego

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto, nauczyciele współpracują ze sobą prowadząc zajęcia koleżeńskie, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w ramach prowadzonych narad szkoleniowych.

Współpraca z rodzicami

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego 
 • Wszechstronny rozwój dziecka
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy 
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy  wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,  promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami: 

 • Zebrania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • Konsultacje indywidualne,
 • Prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
 • Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców, organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • Włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • Konkursy, wycieczki,  angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Współpraca z personelem administracyjno-obsługowym:

·         Personel włączany jest do pomocy przy organizacji przebiegu niektórych sytuacji edukacyjnych.

·         Pomaga w przygotowaniu pomocy do pracy z dziećmi.

·         Współuczestniczy w urządzaniu i wystroju sal i holi. Pomaga we wdrażaniu dzieci do nawyków higienicznych i kulturalnych.

·         Uczestniczy i wspiera nauczyciela w czasie pobytu na spacerach w ogrodzie przedszkolnym i wycieczkach.

Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami: 

 • Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z  innymi przedszkolami,  uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, 
 • Badanie losów absolwentów
 • Współpraca z innymi instytucjami:
 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki, 
 • Kształtowanie świadomości przynależności do społeczności lokalnej

ŻYWIENIE DZIECI I DZIAŁANIA EKOLOGICZNO-ZDROWOTNE:

Na podwórku przedszkolnym większość zabaw jest organizowana samorzutnie przez dzieci z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego oraz zabawek do piaskownicy. Nauczyciele dysponują bazą przyborów i przyrządów do prowadzenia zajęć gimnastycznych.

Jadłospisy ustala intendent w oparciu o książki z zakresu zdrowego żywienia uwzględniając upodobania dzieci. Promowany jest zdrowy styl żywienia mający na celu wyrabianie zamiłowania do zjadania owoców i warzyw.

PROMOCJA PLACÓWKI

 • pozyskiwanie przyszłych klientów – dzieci ,
 • nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,
 • upowszechnianie w środowisku krajowym i światowym roli wychowania przedszkolnego
 • Działania promocyjne obejmują: 
 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • organizacja uroczystości,
 • zabieganie o notatki w prasie,
 • prezentacja w lokalnych mediach,
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 

KRYTERIA SUKCESU:

W naszym przedszkolu dziecko: 

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Czuje się bezpiecznie,
 • Rozwija się twórczo,
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 W naszym przedszkolu nauczyciele: 

 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola. 
 • Podejmują działania innowacyjne.
 • Są aktywni i twórczy.
 • Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
 • Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola. 
 • Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

W naszym przedszkolu rodzice: 

 • Uzyskują pomoc specjalistów.
 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola, swoje uwagi mogą wyrażać również za pomocą skrzynki ankiet i uwag, mailowo,
 • Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 • Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ:

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale całego zespołu pedagogicznego, każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i zmian.

Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją poprzez stronę internetową, na zebraniach grupowych- nauczyciele pozyskają informację o akceptacji koncepcji.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

a)      w zakresie bazy:

 • Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne,
 • Poszerzenie wideoteki, 
 • Wzbogacenie biblioteczki przedszkolnej,  
 • Doposażenie poszczególnych stałych i ruchomych kącików zabaw,
 • Doposażenie w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne

b)      w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 • Analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem skutecznego organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
 • Systematyczne modernizowanie, malowanie pomieszczeń przedszkola

c)      w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

 • Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności, 
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

d)     w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 • Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
 • Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach i przeglądach, udział w akcjach charytatywnych
 • Zapraszanie ważnych osób do przedszkola: muzyk, sportowiec, malarz, poeta, rzeźbiarz…
 • Pogłębienie współpracy z biblioteką.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.

2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.

3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

PRIORYTETY  NA LATA 2012/2013 – 2020/2021

2020/2021 “Bezpiecznie czas spędzamy i o zdrowie dbamy”

2019/2020 “Wesoła matematyka dla każdego smyka”

2018/2019 “Bezpieczny i zdrowy przedszkolak morowy”

2017/2018 ” Cztery pory roku w twórczości artystycznej dzieci”

2016/2017 ” Literatura w twórczości dziecięcej”

2015/2016 ” Moja mała Ojczyzna”

2014/2015 ” Moja mała Ojczyzna”

2013/2014 ” Szumi las – przyroda wokół nas”

2012/2013 „Literatura dziecięca inspiracją twórczej aktywności plastycznej dzieci”

 

 

 

e-dziennik Vulcan
Ochrona przed koronawirusem
Jak się uchronić przed koronawirusem?
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa
Logo

Autor: R. Saba

BIP
Rządowy Program

Przekaż KRS: 0000270261

Podziękowanie Bractwa Miłosierdzia

Podziękowanie
Podziękowanie od Prezydenta RP

Dyplom
Certyfikat udziału